V. Lietuvos lošimų ateities iššūkiai ir galimybės

Valstybė neanalizuoja technologijų kaitos įtakos ir mažėjančios naudos valstybei

Neturėdama ilgalaikės subalansuotos lošimų reguliavimo strategijos valstybė neanalizuoja technologijų kaitos iššūkių ir dėl jų mažėjančios suminės lošimų naudos Lietuvai. Po nuotolinių lošimų įteisinimo 2016 m. Lietuvos lošimų rinkos struktūroje vyksta esminiai pokyčiai – lošimų veiklos pajamos vis didesne dalimi iškeliauja iš Lietuvos jurisdikcijos, todėl Lietuvoje pasilieka vis mažesnė pajamų dalis.

2016 m. pradėjus legaliai teikti nuotolinių lošimų paslaugas per 5 metus jų dalis rinkoje akivaizdžiai išaugo ir 2020 metų 9 mėn. duomenimis sudaro daugiau nei trečdalį, siekia 35% bendrųjų pajamų. Be to, šis rodiklis neatspindi nuotolinių loterijų duomenų, nes jie neskelbiami viešai.

Taigi, lošimų rinkoje vyksta esminiai pokyčiai:

  • lošimų veikla iš fizinės persikelia į nuotolinę formą;
  • rinkoje pradeda dominuoti agresyviausi vartotojų atžvilgiu neribotų statymų ir laimėjimų lošimai.

Įteisindamas nuotolinius lošimus įstatymų leidėjas nevertino ir vis dar nevertina struktūrinių rinkos pokyčių, kai rinkoje pradeda dominuoti ne Lietuvoje sukuriama pridėtinė vertė, bet importuojamos lošimų organizavimo paslaugos, kai didelės pridėtinės vertės dalis iškeliauja iš Lietuvos ir atsiduria technologijas vystančių ne Lietuvoje įsikūrusių bendrovių registracijos vietose.

Valstybės politika nevertina, jog įmanomas alternatyvus reguliavimas, kai valstybė siektų, kad lošimų veikla būtų koncentruojama Lietuvos jurisdikcijoje, čia būtų kuriamos darbo vietos, čia koncentruojamos veiklos pajamos ir maksimizuojama nauda Lietuvos Respublikai.

Valstybė turėtų pasirinkti tokį lošimų reguliavimą, kuris užtikrintų ir nuotolinių lošimų pasiūlą, ir lošimų sukuriamos vertės pasilikimą Lietuvoje.

Dėl didelės nuotolinių lošimų pasiūlos stipriai auga bendras lošimo paslaugų vartojimas – tai prieštarauja ne tik įstatymų leidėjo valiai, bet ir viešai deklaruojamiems vartotojų apsaugos stiprinimo tikslams. Šie duomenys akivaizdžiai parodo, kad tikrieji įstatymų leidėjo taikytų priemonių rezultatai yra priešingi, negu buvo siekta.

Valstybei neformuojant rinkos struktūros Lietuvos įsigali rizikingiausi nuotoliniai lošimai